本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 臺灣文藝 [第1年第1號]
 • 點閱:278
 • 作者: 陳明仁總編輯
 • 出版社:臺灣文藝雜誌社
 • 出版年:2013.10
 • 格式:PDF
租期7天 今日租書可閱讀至2021-12-09

本期內容簡介
 
Nǹg-chǹg m̄值tú-tn̄g ! 2013.05.21「台灣文藝雜誌社」商業名稱預查── kan-na beh 試看māi niâ,nah ē 知經濟部商業司有kā lán 許可,chiâⁿ-chò「J303010 雜誌( 期刊) 出版業」。2013.06.03 台南市政府公文:「台灣文藝雜誌社申請商業設立登記一案,准如所請。」Kàu chia 來,《台灣文藝》無編soah bē teh 嗽,未來iáu-kú 茫茫渺渺。Kan-na 稅籍登記tō bú 4 個月(-10.07)! Chit 中間,營業所「加註樓層」(9/9)、負責人變更(9/11);國稅局ê 人員第3 táu 來實勘,本社kap in 議定創刊日── 10 月19,lán ê《台灣文藝》注定tio̍h chhiân kah 今á 日,chiah ē thang 送kàu ta̍k-ê 手--nih。Chiâⁿ pháiⁿ-sè !
 
Chiâⁿ 感謝列位讀者買冊、訂冊。Lín ê 支持,是社務siōng tiāⁿ-tio̍h ê 1 項。籌備ê 頭路sui-bóng khámkhám站站,「編務」mā 是tiāⁿ-tio̍h--ê。編輯理念、政策早tō tī hia;chē-chē 創刊文早tō khǹg tī 倉庫內,tō ká-ná Na-á 大船ê chíⁿ-á,等beh 飛出去chhōe khiākha地。有--lah ! Kāng 款hit 句── Nǹg-chǹg m̄值得tú-tn̄g !本刊意外得tio̍h 資深詩人ê 未刊稿助贊──林宗源詩集第27 本,《美麗島ê 悲歌》;講1500 chōa kha-tau,lán 按算分做3-4 期連載。Chit 部寫台灣史ê 長篇,主詩〈美麗島哭出滿腹ê 目屎〉siōng 長,完稿日踏「1979 年9 月10 日」,thang 助lán 重頭map 1980 年代、前運動期ê 台語詩創作光景。

 
籌備khang-khòe iáu pōng-pōng 踏踏ê 7-- 月,群學出版公司出中央研究院副研究員陳培豐ê 著作《想像和界限》,lán sûi 央請「chiâⁿ 有ka-tī ê 意見」ê新生代學者鄭清鴻寫「反冊評」,review--chi̍t-ē。鄭清鴻án 怎「反」?「反」siáⁿ ?反陳教授?反在來ê 冊評寫法,chiâⁿ-chò 有批判意識ê 新式冊評?Ta̍k-ê chiah 斟酌讀i ê 文。過去1 冬,學術界siōng無有2 本華語學者ê 著作出版,chē-chió 有kha̍p-tio̍h台語文(學):Khioh-khí 陳教授ê《想像和界限》,tō是蕭阿勤ê《重構台灣:當代民族主義ê 文化政治》(聯經,2012.12)。單純讀in kí-tu̍h、褒so 台語文(運動)ê 專章,lán 簡單做1 ê「1 百講做1 句話」ê判斷:華語學者éng-éng lia̍h in ê 善意iah 惡意做結論,chiah 鋪排in ê 歷史想像。
 
是--lah !本刊ê 編輯政策之一:批判的接收、研究、觀察在台華語文學kap 日語文學ê 發展。創刊文〈葉石濤kap 台語文學〉(全羅)、〈賴和淹-- 死〉,tō 是chit-lō 政策ê 反映。坪尾林寫葉石濤,tér-tér(短短)--á,有i ê 溫情觀點;全羅文讀khah 無ê 讀者,m̄-thang lia̍h 做i beh hō͘石濤先--êpháiⁿ 看。封面故事〈賴和淹-- 死〉mā kāng 款,篇題驚-- 人、無大無細,是講書寫策略chiâⁿ 簡單:消極interpellate「時代--nih ê 賴和」,呼籲客觀復原賴和ê 制限kap 超越;積極回復白話字文學、白話字作家ê 歷史地位。
 
Tī chit ê 意義頂面,本刊有1 ê 常設專欄:「白話字舊作重刊」。頭á 期刊2 ê 人ê 得獎作品koah評:廖瑞女ê 劇本〈Khioh--tio̍h ê 性命〉,kap 丁榮林ê 小說〈鄉村ê 傳教者〉。白話字a̍h 有文學獎?白話字文藝青年ê 作家pān koh in 早期ê 創作,有thang hō͘ lán siáⁿ-mih 款無kâng ê 文學史想像? Kāng chit ê 時chūn,tī 1960 年代、tiàm 主流文壇phahphún,lán ê 台籍文藝青年leh chhòng siáⁿ ?跨華語詩人潘景新ê 出土詩台譯,是lán ē-tàng 稽考ê 案例。舊作,iáu 有吳天羅ê 唸歌〈日人á 時代台灣人民生活史〉,以及月球唱片ê 脫線系列爆笑劇「紙本放送」──頭á 期,sak 唱片套á 無印腳本ê 第一集〈邱罔舍拚脫線〉。本社無惜成本收集chiah ê古董、kā i 紙面化,ta̍k-ê ài 惜lio̍h,khoaⁿ-khoaⁿ-á 讀,ûn-ûn-á 體會lán 悲情台語文化ê 喜齣精神iah 業命、韌命ê 民間風格。


雜誌簡介

台灣文藝 : 2013.10.19 創刊、lia̍h 台語做出版語言 ê 文學雜誌。第二年按算出 2 本 (4--月、10--月出刊)。
 
《台灣文藝》, 初步定位 : 非同仁刊物 ; 支援語文運動, 是講非運動團體機關報。【本刊編輯政策】1.創作 kap 研究 : 提升創作概念, 鼓舞創作 ; 文學研究學術化、通俗化兼顧。2.語言 kè-e̍k 觀念 : Chhui-sak 羅 3-4 成 ê HL合用文。3.白話字文學舊作重刊、研究 kap 評介。4.Ài 有語際權力關係視野, 批判的研究、觀察華語文學 ê 發展。5.多語對照 : 體貼其他弱勢語族, 鼓勵 in gia̍h 筆寫母語文學。6.文化研究 ê 視野 : 針對台語文化 ê 文化研究 (cultural materialism/cultural studies)。7.徵集台語文學史料 kap 相關研究。

 • 編輯桌á(第1頁)
 • 長詩連載1《美麗島ê 悲歌》詩集(第2頁)
 • 語際關係 葉石濤 kap 台語文學(第7頁)
 • 詩創作(第9頁)
  • Kap悠然度活ê 日子Sio-kāng(第9頁)
  • I-se-su ê 目屎(第66頁)
  • 耶斯列之歌(第67頁)
  • 林-- 氏阿婆(第68頁)
  • 古蹟是Khiā tī世界邊墘ê流浪漢(第70頁)
  • 舊城街頭(第71頁)
  • 噍吧哖系列3 首(第72頁)
 • 封面故事 賴和淹-- 死──編台語作家著作目錄ê 文學史想像(第11頁)
 • 反冊評AntiREVIEW 妥協Kàu Siáⁿ-mih 程度 Chiah Bē Pìⁿ 做投降?──《想像與界限:台灣語言文體的混生》簡評(第21頁)
 • MAP 白化字世代 白話字文學青年―― 廖瑞女kap 丁榮林ê 得獎作品(第25頁)
 • 白話字舊作重刊(第28頁)
  • Khioh--tio̍h ê性命(劇本)(第28頁)
  • 鄉村ê 傳教者(短篇小說)(第36頁)
 • 連載吳天羅 日人á 時代台灣人民生活史(唸歌)(第43頁)
 • 敘事文類 邱罔舍拚脫線(LP爆笑劇紙本放送)(第51頁)
 • 跨華語時代(第62頁)
  • 冊(出土詩翻譯)(第62頁)
  • Hàiⁿ 晃(出土詩翻譯)(第64頁)
  • 潘熙瀚簡介(第65頁)
 • 布袋戲劇本 台灣英雄傳:決戰噍吧哖(第75頁)
 • 短篇小說(第88頁)
  • 作家kap 作家ê 記事(第88頁)
  • 師生關係(第94頁)
  • 游泳池人生(第102頁)
 • 台語左論 為Siáⁿ-mih 是「台語」M̄ 是「閩南語」?(第110頁)
紙本書 NT$ 230
單本電子書
NT$ 230

點數租閱 15點
租期7天
今日租書可閱讀至2021-12-09
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code