PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 放毒:台語小說集
 • 點閱:287
  42人已收藏
 • 作者: 杜信龍著
 • 出版社:前衛出版社出版
 • 出版年:2023[民112]
 • ISBN:9786267325131
 • EISBN:9786267325216 EPUB; 9786267325209 PDF
 • 格式:PDF,JPG
租期14天 今日租書可閱讀至2024-04-27

湠全世界ê生物攻擊,湠全島嶼ê謠言假話
紅色暗tò͘、迫害自由ê毒,按怎提防?
 
 電機背景出身ê台文作家杜信龍,將近10冬ê文字粒積,向望透由走揣純正ê台語,將在地ê生活經驗、語言kap文化ê底蒂,對母語、對歷史ê不捨kap疼心,以及對社會時事、政治現實ê關心kap憤慨,化做一篇一篇節奏輕快、理路清楚ê短篇小說。伊ê作品,不時展現出科學訓練ê理性推論kap思考過程,一手是冷靜ê筆路,鋪寫對人性世事熱望理解ê劇情;一手是直破ê手路,chha̍k入殖民威權到taⁿiáu-bē退ê權力kap不義。
 

 本冊收入短篇、極短篇小說總共12篇。有寫台灣對外面對中共ê大危機,對內有本土歷史kap政治牽kha̍p「轉型正義」ê纏絞,mā有關係人性、愛情、醫病關係ê勾畫kap探討,幼路細膩。籠面作〈放毒〉以武漢肺炎疫情做主題,發展一齣中共勢力浸透台灣,beh用查某窟設計飛行員,侵入空軍放病毒、偷軍事機密ê國防危機;〈審判〉、〈Saⁿ-kha-á〉探討白色恐怖受難者、政治犯後代kap加害者之間,需要啥mih款ê正義;〈PP基因新突變〉、〈走票〉、〈紅包lok仔〉,對政客ê面腔kap選舉文化有入骨ê觀察kap諷刺。情節精彩,束結有力。
 
 ◎本冊採用傳統白話字,漢羅用字參考《台文通訊BONG報》。
 ◎本作品榮獲國藝會出版獎助
 
名家推薦
 
 蔣為文|國立成功大學台灣文學系教授
 Tēng-pang Suyaka Chiu(周定邦)|台文作家、台灣唸歌kah恆春民謠傳承者
 Lîm Jū-khái(林裕凱)|台灣文學系助理教授、台語詩人、歌仔冊作家

作者簡介
 
杜信龍 Tō͘ Sìn-liông
 
 1981年台南灣裡出世,2006年中央大學電機所碩士畢業。現此時,佇外商公司上班,無受過正式台語教育kap文學訓練。2013年6--月,ùi台北轉來府城,智覺厝內阿姊lóng講華語,造成kan-taⁿ會曉講台語ê老母壓迫。自按呢,家己開始學習寫台文、熟似台語人(台文筆會)、讀台語冊,欲kā台語khioh--轉-來。向望家己未來ē-sái為台語文學kap台語ê地位來phah-piàⁿ,走chhōe母語ê尊嚴。

 • 蔣為文 推薦序|台語文學 ê 護國工程師 (第5頁)
 • Tēng-pang Suyaka Chiu 推薦序| Kō͘ thiàⁿ 心 pū-- 出 - 來 ê súi(第7頁)
 • Lîm Jū-khái 推薦序| Chiâⁿ chòe ū pē ū bó ê Tâi-gí lâng(第14頁)
 • 杜信龍 自序|夯枷?(第17頁)
 • 放毒(第21頁)
 • Kap 女同事 ê 祕密(第41頁)
 • 阿忠 kap 阿義(第45頁)
 • 審判(第53頁)
 • 情刀(第79頁)
 • 天星溪河(第105頁)
 • 阿芬(第113頁)
 • A-lâm(第139頁)
 • Saⁿ-kha-á(第143頁)
 • PP 基因新突變(第167頁)
 • 走票(第175頁)
 • 紅包 lok 仔(第185頁)
 • 作品寫作、發表紀錄(第207頁)
紙本書 NT$ 350
單本電子書
NT$ 245

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2024-04-27
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code