PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟

《toʉsvʉsvʉtʉ 談論》是一本「原住民族語與中文的多語雜誌」,文章涵蓋16族族語及中文,內容豐富多元,含語言推廣、文化、教育、生活、時事、新知等主題。這同時也是一本族語學習雜誌,透過聆聽文章錄音與詞彙學習,讀者能夠從日常中學習族語,並認識語言推廣的耕耘與故事。
 

作者簡介  
    
財團法人原住民族語言研究發展基金會
專責辦理原住民族語言研究發展事項,研究單位分為研究發展組、教育推廣組、認證測驗組,致力於原住民族語言的研究及教育推廣,願景為「推動並落實每個世代的族語使用與保存,持續發展族語文學習、研究與應用空間,強化南島民族語言的交流與合作」。
 

 • ’oyona psoyom’o no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 廣播室(第2頁)
  • ita seolʉa no apeaska ’e 《tposʉ no toʉsvʉsvʉtʉ》ta leyahahafo ci Mo’o E’ucna. 董事長 摩奧.悟吉納 Mo’o E’ucna 《toʉsvʉsvʉtʉ 討論》雜誌發行中!(第2頁)
 • ’oyona yaahioa no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 工作站(第6頁)
  • kamʉcʉ tuisua Nan-tau kari tamna pasurusuru ngaca’ʉ 期盼成為南島語言之重要發展樞紐(第6頁)
  • smrhuw gaga na pcyogun, ptuliq ru pbhuyaw pincyogan 厚植行政制度運作,提升整體業務量能(第10頁)
  • Kapapedrenge marasikay ki laaungane,paaruasuaadraw ku nikikakane ku akidreedremane si apaadilane 踏實業務職掌,拓展研發的藍圖計劃(第14頁)
  • matinhina sa numanuma, matudahip sa makakakri, maqaran sa shnaw ya minfazaq sa thau a lalawa! 透過遊戲和活動輕鬆學族語(第20頁)
  • Paah kndsan gmtu dduuy kari, paah pspngan mkla gnklaan knkla kari 從生活累積族語文的使用,從測驗檢視族語文能力的提升(第24頁)
 • ’otitha e’e no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 生活話(第28頁)
  • ray kapatawawan kapayaka:i’ — malniSaySyat balong ’am ‘a’iyaho: 職場族語―用族語主持會議(第28頁)
  • Iya bi uqi ka ngungu qsurux, ptbiri su pspung matas dwah! 千萬別吃魚尾巴,不然考試會最後一名喔!(第32頁)
 • atva’esi papoevʉ no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 最前線(第34頁)
  • sumasuhlatʉ sipiacani hla taaihla miapualʉ 文字的書寫與保存推廣(第34頁)
  • 2020 tasaw Ribang na satudan tu sikawman na kiapama sunis na yencumin 2020 年原住民族幼兒族語學習教具(第38頁)
  • palralrimawan dratu kinasaiguan 認證測驗(第42頁)
  • u sasakamuwan nu kitakitay a demiad 國際母語日(第46頁)
  • Rako a papongan so ciring : mirwa a katkaten o ciricirng do peycyamahamahatawan a vayo a mamizing 國際族語復振推動新聞(第50頁)
 • yainca no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 這樣說(第54頁)
  • muskun maupacia tupa 一起這樣說(第54頁)
 • te’o yainca no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 我來說(第58頁)
  • Mslingun ni mdudul ssikul kari Tang-Ay-yi 語言推動顧問與委員 湯愛玉(第58頁)
  • ci Kolas, o pilicayan to no Pangcah a sowal, o i-ing ato mafana’ay a nifalic to nipainian no foksi a sowal i kiwkay 族語顧問、委員及教會口譯 朱清義(第62頁)
  • sinanam tu sikawman na kebalan ay ti Tuwaq 族語學習員 Tuwaq(第66頁)
 • ’ete hioa no toʉsvʉsvʉtʉ toʉsvʉsvʉtʉ 進行式(第70頁)
  • vinci an a ngadan tja su varung 刻在你心底的名字(第70頁)
  • Utazan huzas at tudipin kahuzas 聽見歌 再唱(第74頁)
紙本書 NT$ 0
單本電子書
NT$ 0
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code