本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 商務越南語──管理篇:在越南工作零距離
 • 點閱:48
 • 作者: 阮氏美香 著
 • 出版社:聯經出版事業股份有限公司
 • 出版年:2017[民106]
 • ISBN:9789570849899
 • 格式:EPUB 版式
租期14天 今日租書可閱讀至2022-02-02

台灣第一套商務越南語工具書
本套書共兩冊:
第一冊「管理篇」-當地日常生活、職場、工廠用語等
第二冊「社交篇」-電話書信、貿易合約、洽商用語等
阮氏美香老師有多年教授越南語、設計企業數位課程的經驗,並熟稔中文

快速讓你在越南與當地人士溝通,生活與工作都無障礙。
現學現用,絕不錯失商機
落實新南向政策的語言管理策略
 
本書特色:
‧從基礎發音、日常對話切入,適合零起點、初、中、高級越南語學習者
‧完全針對商務需求設計,實用、有效率
‧現學現用,聽說讀寫一本精通
‧版面整齊、條列清楚、詞彙豐富
‧情境對話+重要句型,讓你溝通無障礙
‧MP3完整收錄北部音、南部音,可針對需求選擇越南各地的地方語
 
 
※ 音檔下載連結
《商務越南語 管理篇 - N 北部音》 MP3 Download
https://drive.google.com/file/d/1kiSg5S3HC9TKcigRtx_nBQB9udZ0wzap/view
 
《商務越南語 管理篇 - S 南部音》 MP3 Download
https://drive.google.com/file/d/1lEkQwnPOiUItFcy5sjyP4SEnQ74ehLX3/view
 
(此附件為資料壓縮檔,建議使用個人電腦進行操作下載)
 
 
※ 勘誤表下載連結(PDF格式)
《商務越南語 管理篇 - 勘誤表》 PDF Download
https://drive.google.com/file/d/1ashnILyfvZeP5dTxA65_nu7pDKvE5FyK/view


作者:阮氏美香(Nguyễn Thị Mỹ Hương)
學歷
越南順化師範大學華語系學士
國立中山大學中國文學系碩士、博士
 

經歷
越南樂鴻大學、胡志明師範大學外語中心、同奈邊和外語中心華語教師
高雄中學、樹德科大、義守大學等學校、內政部警察局、戶政所、工研院等機關越語教師
台灣觀光導遊協會、中國鋼鐵、燁聯鋼鐵、皆豪鋼鐵、義大醫院、金氏科技、五金行及越南三陽 SYM 等企業越語教師
教育部國民及學前國教署「新住民語言支援人員教材編撰」越南語教材編撰委員
 
現任
高雄大學東亞語文學系助理教授
國立教育廣播電台主持人
高雄市政府「新移民事務會報」委員
教育部國民及學前國教育署「東南亞語文教材編制計畫」委員
教育部中小學師資課程教學與評量協助中心「新住民語文課程實施配套措施」委員
財團法人公共電視文化事業基金會「公共價值評量委員會」委員
臺灣高等法院高雄分院「越南語特約通譯法庭傳譯品質個案評量」委員
 
授課
初/中/高級越南語及會話、聽講越南語、越南語語言學概論、越南語旅遊觀光、越南語書信、越南語新聞聽力、越南語口譯、越南語翻譯等


 • 封面
 • 書名頁
 • 目次
 • 音檔說明
 • PHÁT ÂM CƠ BẢN TRONG TIẾNG VIỆT/越南語基本發音
  • Bài 1 LÀM QUEN VỚI 29 CHỮ CÁI VÀ CÁCH ĐỌC/第一課 認識29個字母與讀音
  • Bài 2 LÀM QUEN VỚI NGUYÊN ÂM ĐÔI, PHỤ ÂM ĐƠN, PHỤ ÂM ĐÔI VÀ THANH ĐIỆU/第二課 認識雙母音、單子音、雙子音和聲調
 • XÃ GIAO HÀNG NGÀY/日常用語篇
  • Bài 3 CÁCH XƯNG HÔ/第三課 稱呼法用語
  • Bài 4 THỜI GIAN, SỐ TỪ VÀ MÀU SẮC/第四課 時間、數字及顏色用語
  • Bài 5 KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG/第五課 飯店與餐廳用語
  • Bài 6 Y TẾ/第六課 醫療用語
  • Bài 7 HỎI ĐƯỜNG VÀ MUA SẮM/第七課 問路與購物用語
  • Bài 8 GỌI ĐIỆN THOẠI VÀ BÁO CÔNG AN/第八課 打電話與報案用語
  • Bài 9 TÊN GỌI CÁC VẬT DỤNG TRONG GIA ĐÌNH/第九課 居家用品名稱用語
 • XÃ GIAO VĂN PHÒNG/辦公室用語篇
  • Bài 10 PHỎNG VẤN/第十課 應徵、面試用語
  • Bài 11 GIAO TIẾP VĂN PHÒNG/第十一課 辦公室交際用語
  • Bài 12 BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỌP GIAO BAN/第十二課 工作交接與會議用語
  • Bài 13 PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ/第十三課 投資計畫部用語
  • Bài 14 XUẤT NHẬP KHẨU/第十四課 進出口用語
  • Bài 15 MÁY MÓC BỊ HƯ (HỎNG)/第十五課 機器故障用語
  • Bài 16 KẾ TOÁN/第十六課 會計用語
  • Bài 17 MUA HÀNG/第十七課 採購用語
  • Bài 18 PHÒNG MẪU/第十八課 樣品室用語
 • GIAO TIẾP CÔNG XƯỞNG/廠區用語篇
  • Bài 19 KHO/第十九課 倉庫用語
  • Bài 20 XƯỞNG CHẶT (CẮT)/第二十課 裁斷廠用語
  • Bài 21 XƯỞNG MAY (XƯỞNG GIÀY)/第二十一課 縫紉廠(鞋廠或成衣廠)用語
  • Bài 22 XƯỞNG GÒ (HOÀN CHỈNH)/第二十二課 攀幫廠用語
  • Bài 23 BỘ PHẬN KIỂM HÀNG (QC)/第二十三課 品管部用語
  • Bài 24 XƯỞNG THÀNH PHẨM/第二十四課 成品廠用語
  • Bài 25 XƯỞNG DỆT/第二十五課 紡織廠用語
  • Bài 26 XƯỞNG NHUỘM/第二十六課 染廠用語
  • Bài 27 NHÀ MÁY GANG THÉP/第二十七課 鋼鐵廠用語
  • Bài 28 XE ĐẠP VÀ XE ĐẠP ĐIỆN/第二十八課 腳踏車和電動車用語
 • 版權頁
 • 封底
紙本書 NT$ 620
單本電子書
NT$ 403

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2022-02-02
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code