PDF JPG
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 楞伽經精要:以佛心印心辨別修證真假的智慧:了悟第一義心, 遠離各種外道及見解上的過錯
 • 點閱:176
  30人已收藏
 • 作者: 唐.實叉難陀原譯 , 梁崇明編譯
 • 出版社:大喜文化出版 聯合發行總經銷
 • 出版年:2019
 • 集叢名:經典精要:108005
 • ISBN:9789869787918
 • 格式:PDF,JPG
租期14天 今日租書可閱讀至2024-06-10

《楞伽經》是法相唯識宗也是禪宗初祖達摩傳付慧可的重要經典,其核心思想為「自心現量」,也就是萬法由心而生,一切唯識所造。凡夫和覺者的區別就在於這「自心現量」四個字,覺者一樣在世間,卻不被世間所染;住煩惱,又在煩惱中悟到菩提。
 
達摩祖師傳燈印心的圓頓無上寶典
 
如何遠離各種自己不自知的相似佛法,以及各種外道等錯誤見解上的過錯。《楞伽經》由大慧菩薩提出一百零八問,為您解開修道上的迷霧,讓您徹底了悟第一義心,印證您所學與佛無誤,明白宇宙、人生的大問題。成就世出世間諸法,獲致充實而超越的人生。

 
本經的主要內容,是佛開示的五法、三自性、八識和二種無我,並說其一切平等,無有對立或差別,此為大乘思想中超越有無二邊,不執於相又不墮於無相的最高境界。而所有這些,又不外乎一心,能究此心,即能到達證自覺聖智所行境界。只要掌握本經的要義,善解自心現境界,就是通達佛說第一義,即可在您的世間生活中開展體用智慧,讓您了悟自己與真如本性無差別,達到最終境界佛果位意義的「自證聖智境界」。
 
 
本書主要內容如下:
 
羅婆那王勸請品第一
摩羅山頂有一個城,叫楞伽城,是大藥叉王住的,這山是難往而且難入的,除非證得五眼六通的聖人們才能進去,也是佛在這裡所講的自證之法。羅婆那王見世上一切諸法本來實無其物,都是自心虛妄分別的結果,愚夫們受一切妄想迷惑不能理解,見佛聽法都是虛妄分別,按照這種方式觀看也就看不見佛。不起分別才能真正見到佛。羅婆那楞伽王棄除了一切雜染,證得諸法唯是自心所變現,住於無虛妄分別之境地,得如實見一切法。
 
集一切法品第二之一
本品由大慧總問,經佛陀略答而直接指示「佛心」所在,此即是經前一百八句問答。佛告訴大慧證智之所知,沒有獲得親證,看不到諸法根本。自心的清淨真識是不會滅去的,滅去的只是妄想及眼等六識,也就是心的造業相。若藏識滅則無異外道的斷滅論。
 
集一切法品第二之二
佛對大慧說,圓成實性謂離名相事相一切分別,自證聖智所行之真如境界,就是如來藏自性清淨心。
諸佛所說之如來藏,不同於外道所說之神我。外道依據造物有無,看到無常性,而憑藉推理確定常,看到無常的現象,計量推測,妄想一個常與不思議出來。若欲離於外道見者,應遠離一切心意識名相妄想,是名大菩薩法無我智。
 
無常品第三之一
法界體性是常住不變的,通達人、法二無我,斷除煩惱、所知二障,離分段、變易二生死,斷現行、習氣二煩惱,這就是諸佛體性。離種種分別妄想,自心寂靜不動,心海不起轉識波浪,知一切境界,唯自心所現,本無所有。
 
現證品第四
佛說聲聞、緣覺至八地菩薩中,沈醉於由滅盡而起之樂,未能善了諸法唯心所見,為自、共相習氣所薰,計著人、我二無我,生涅槃想,不見諸法本來寂滅。大菩薩善知唯心所現,遠離能取、所取境界,了達諸法唯是心現,於一切法不生分別,不執著於心識及心識外種種性相,如此而能入於如來自覺聖智所證境界。
無常品第五
佛說如來不是常也不是無常,這二種說法都有錯誤。如果如來是常,有能作的錯誤,那就有造作的主宰,這是一切外道說的;如果如來是無常,有所作的錯誤,諸蘊所相和能相不存在,造物隨諸蘊滅而斷滅,而如來實際不斷滅。
 
剎那品第六
佛說明如來藏是一切善不善法之因,能使得眾生因此而生六趣色身。有智之人,能見不生滅,亦能見諸法之生滅不實;愚癡凡夫唯見生滅法,而不知生滅法為生滅不實,且執著為不生不滅法。
 
變化品第七
佛回答大慧阿羅漢跟菩薩的差別,及為何佛給聲聞授記成佛。並說明第八識心體上聖凡都是平等的,眾生都具有如來藏,所以都能成佛。


作者介紹
 
梁崇明/編譯
 
台灣台中人,華梵蓮華佛學研究所博士班畢業,長期從事佛學導讀,佛學書籍編撰出版工作。已發表作品有《心相知機》、《科技時代淨土妙法》、《佛事儀軌》、《不淨觀》、《不執著的幸福》、《轉運開心菩薩道》、《藏傳佛教各宗派思想體系表》、《問禪:旅人悟道的喜悅》、《不動怒!打破心結看清真相的智慧:正念禪修覺悟的因素》、《華嚴經開悟後的生活智慧:入法界品精要》、《法華經精要,不可思議的今生成佛智慧:開發您本有的無限潛能》、《大般涅槃經精要:最惡的人也能成佛的智慧:開發每個人本有的覺性》、《楞伽經精要,以佛心印心辨別修證真假:了悟第一義心,遠離各種外道及見解上的過錯》、《解深密經精要,最真實心識的智慧:生命本無生滅,存在本身即是圓滿安樂自由》、《維摩詰經精要,從入世證出世的智慧:有錢不礙修行,沒錢會障礙你的修行》。

 • 序(第7頁)
 • 導讀(第11頁)
 • 本經(第21頁)
  • 羅婆那王勸請品第一 為何分別當下不起分別才能真正見到佛呢?(第21頁)
  • 集一切法品第二之一 為何沒有獲得親證,自證聖智所證境界,就看不到諸法根本呢?(第41頁)
  • 集一切法品第二之二 如來藏與外道之神我有何不同?(第61頁)
  • 集一切法品第二之三 佛所說的真實義,應當依義還是依於語言文字才能了悟呢?(第85頁)
  • 無常品第三之一 通達人無我、法無我會看到什麼樣的境界呢?(第105頁)
  • 無常品第三之餘 為何正等覺者是永離一切諸根境界的呢?(第153頁)
  • 現證品第四 為何說第一義中言思路絕,諸法本來寂滅呢?(第171頁)
  • 無常品第五 為什麼如來不是常也不是無常呢?(第177頁)
  • 剎那品第六 如來藏的本性是清淨的嗎?要如何才能如實知見如來藏五法體相、三自性、二無我,不為外道惡見所動呢?(第183頁)
  • 變化品第七 所知障及煩惱障要如何修習,才能得到清淨呢?(第207頁)
  • 斷食肉品第八 為什麼耽著於肉味,會給自己和他人帶來不幸呢?(第213頁)
  • 陀羅尼品第九 受持讀誦楞伽咒會有什麼功德呢?(第221頁)
  • 偈頌品第十 為什麼說在不實的因緣中妄執實在而分別有、無,是遠離佛的教法?愚癡凡夫所分別之外境是幻還是真?了悟外境皆為自心之所現,就是入佛知見嗎?(第227頁)
紙本書 NT$ 350
單本電子書
NT$ 245

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2024-06-10
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code