EPUB PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2021-10-10

節錄內文

卷一 君道

君道:
晉平公問於師曠曰:「人君之道如何?」對曰:「人君之道清淨無為,務在博愛,趨在任賢;廣開耳目,以察萬方;不固溺於流俗,不拘繫於左右;廓然遠見,踔然獨立;屢省考績,以臨臣下。此人君之操也。」平公曰:「善!」

 • 卷一 君道(第1頁)
 • 卷二 臣術(第12頁)
 • 卷三 建本(第20頁)
 • 卷四 立節(第27頁)
 • 卷五 貴德(第34頁)
 • 卷六 復恩(第42頁)
 • 卷七 政理(第50頁)
 • 卷八 尊賢(第61頁)
 • 卷九 正諫(第72頁)
 • 卷十 敬慎(第82頁)
 • 卷十一 善說(第91頁)
 • 卷十二 奉使(第101頁)
 • 卷十三 權謀(第109頁)
 • 卷十四 至公(第120頁)
 • 卷十五 指武(第127頁)
 • 卷十六 談叢(第134頁)
 • 卷十七 雜言(第142頁)
 • 卷十八 辨物(第153頁)
 • 卷十九 修文(第164頁)
 • 卷二十 反質(第177頁)
紙本書 NT$ 100
單本電子書
NT$ 70

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-10-10
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code