PDF EPUB
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期14天 今日租書可閱讀至2020-10-15

節錄內文

勸學篇第一

君子曰:學不可以已。青,取之於藍,而青於藍;冰,水為之,而寒於水。木直中繩,輮以為輪,其曲中規,雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。故木受繩則直,金就礪則利,君子博學而日參省乎己,則知明而行無過矣。故不登高山,不知天之高也;不臨深谿,不知地之厚也;不聞先王之遺言,不知學問之大也。干越夷貉之子,生而同聲,長而異俗,教使之然也。詩曰:「嗟爾君子,無恆安息。靖共爾位,好是正直。神之聽之,介爾景福。」神莫大於化道,福莫長於無禍。

吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學也。吾嘗跂而望矣,不如登高之博見也。登高而招,臂非加長也,而見者遠;順風而呼,聲非加疾也,而聞者彰。假輿馬者,非利足也,而致千里;假舟檝者,非能水也,而絕江河。君子生非異也,善假於物也。

 • 序(第ii頁)
 • 荀子集解卷一(第1頁)
  • 勸學篇第一(第1頁)
  • 修身篇第二(第4頁)
 • 荀子集解卷二(第7頁)
  • 不苟篇第三(第7頁)
  • 榮辱篇第四(第10頁)
 • 荀子集解卷三(第14頁)
  • 非相篇第五(第14頁)
  • 非十二子篇第六(第17頁)
  • 仲尼篇第七(第20頁)
 • 荀子集解卷四(第22頁)
  • 儒效篇第八(第22頁)
 • 荀子集解卷五(第28頁)
  • 王制篇第九(第28頁)
 • 荀子集解卷六(第34頁)
  • 富國篇第十(第34頁)
 • 荀子集解卷七(第40頁)
  • 王霸篇第十一(第40頁)
 • 荀子集解卷八(第47頁)
  • 君道篇第十二(第47頁)
 • 荀子集解卷九(第53頁)
  • 臣道篇第十三(第53頁)
  • 致士篇第十四(第56頁)
 • 荀子集解卷十(第58頁)
  • 議兵篇第十五(第58頁)
 • 荀子集解卷十一(第64頁)
  • 彊國篇第十六(第64頁)
  • 天論篇第十七(第68頁)
 • 荀子集解卷十二(第71頁)
  • 正論篇第十八(第71頁)
 • 荀子集解卷十三(第77頁)
  • 禮論篇第十九(第77頁)
 • 荀子集解卷十四(第83頁)
  • 樂論篇第二十(第83頁)
 • 荀子集解卷十五(第86頁)
  • 解蔽篇第二十一(第86頁)
 • 荀子集解卷十六(第91頁)
  • 正名篇第二十二(第91頁)
 • 荀子集解卷十七(第95頁)
  • 性惡篇第二十三(第95頁)
  • 君子篇第二十四(第100頁)
 • 荀子集解卷十八(第102頁)
  • 成相篇第二十五(第102頁)
  • 賦篇第二十六(第104頁)
 • 荀子集解卷十九(第106頁)
  • 大略篇第二十七(第106頁)
 • 荀子集解卷二十(第112頁)
  • 宥坐篇第二十八(第112頁)
  • 子道篇第二十九(第115頁)
  • 法行篇第三十(第117頁)
  • 哀公篇第三十一(第118頁)
  • 堯問篇第三十二(第121頁)
紙本書 NT$ 100
單本電子書
NT$ 70

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2020-10-15
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code