PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
 • 愁予的傳奇
 • 點閱:20
 • 作者: 蕭蕭, 白靈, 羅文玲編著
 • 出版社:萬卷樓圖書
 • 出版年:2012[民101]
 • 集叢名:文學研究叢書,現代詩學叢刊:5 傳奇鄭愁予:3
 • ISBN:978-957-739-806-2;
 • 格式:PDF
租期14天 今日租書可閱讀至2021-08-09

 內容簡介
 
《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集》,蒐集近五十年(1967-2013)論述鄭愁予詩作之重要論文七十餘篇,分為四部。第一部《〈錯誤〉的驚喜》是鄭先生名聞遐邇、震動華人世界之名詩〈錯誤〉的品鑑與賞讀,橫看側視,峰嶺盡露,尚有隱藏於雲霧霜雪之外者,猶待多竅之心靈隨時神馳。第二部《無常的覺知》則為詩人詩作之所以興的最初動心處的探尋,對於生命情懷與語言經營,總在無常的覺知下多所儆醒,既然中外古今世事無常,詩篇論作觸鬚所及,還有算沙之餘、雲外之思可以騁騖,可以賡續思索與觸悟。第三部《愁予的傳奇》與第四部《衣缽的傳遞》收入系統性學術論述,運用古典詩學與西洋主義流派,兼具感性與理性,在情意與情義之間出入,在游世與濟世之間優遊,在意識與意韻之間吐納,既有今日鄭氏傳奇之細部描繪,復有明日衣缽傳遞之重大期許,《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集》於焉燦然完備。

編著者簡介
 
蕭蕭
 
臺灣彰化人,祖籍福建漳州南靖書洋。輔仁大學國文系畢業,臺灣師範大學國文研究所碩士。現任明道大學中國文學學系講座教授「臺灣詩學季刊社」社長、臺灣「年度詩選」編委。

 
白靈
 
白靈,祖籍福建惠安,生於臺北萬華,現任臺北科技大學副教授。年度詩選編委,曾任臺灣詩學季刊主編五年,作品曾獲中山文藝獎等十余項。創辦「詩的聲光」,推廣詩的另類展演型式。
 
羅文玲
 
東海大學中國文學博士,現為明道大學國學所所長。專長為文學史、佛教文學、文學理論,著有《文學與人生》、《六朝僧侶詩歌研究》、《南朝文學與佛教關係之研究》、《蘇曼殊文學研究》、《唐代詩賦與佛教關係之研究》等書,近四年來舉辦過翁鬧、周夢蝶、管管、張默、王鼎鈞、蕭蕭、隱地等詩人之學術研討會。


 • 編者序 用生命寫詩的仁俠詩人鄭愁予 蕭蕭、羅文玲(第A-1頁)
 • 鄭愁予傳奇 楊牧(第1頁)
 • 淺析鄭愁予的境界觀 — 中國現實與理想的藝術導向 白靈(第25頁)
 • 浪子意識的變奏 — 讀鄭愁予的詩 孟樊(第33頁)
 • 江晚正愁予 — 鄭愁予與詞 黃維樑 作、曾焯文 譯(第55頁)
 • 鄭愁予旅美前詩作研究 商瑜容(第71頁)
 • 鄭愁予詩語言的構成物件及其技法 張梅芳(第97頁)
 • 遊與俠 — 鄭愁予詩中的遊俠精神與時空轉折 白靈(第123頁)
 • 沮喪與孤獨的色彩空間:聞一多、鄭愁予詩歌「黑」、「白」特質下的孤獨感研究 史言(第187頁)
 • 表裡內外之失衡:測量鄭愁予詩歌的孤獨感 溫羽貝(第241頁)
 • 孤獨美學:現代主義裡的古典文學情愫 — 以鄭愁予為範式 蕭蕭(第273頁)
 • 依賴心理與詩意的孤獨感 — 鄭愁予詩歌論 方環海、沈玲(第323頁)
紙本書 NT$ 420
單本電子書
NT$ 294

點數租閱 20點
租期14天
今日租書可閱讀至2021-08-09
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code