PDF
本書有DRM加密保護,需使用HyRead閱讀軟體開啟
租期7天 今日租書可閱讀至2021-08-06

本期內容簡介
 
廣告
越南語SUPER 專案
 

聽歌學越南語
Người yêu cũ-Khởi My 舊情人
 
慶典越南語
Ngày phụ nữ Việt Nam
越南婦女節
 
從小學生課本學越語閱讀
Người trồng na 種釋迦的人
 
街頭巷尾生活越南語
Đến nhà làm khách 做客
 
新聞越南語
Việt Nam sẽ áp dụng thị thực điện tử bắt đầu từ năm 2017
越南2017 年起用電子簽證
 
廣告DM 越南語
越南廣告
 
看電影學越南語
Taxi em tên gì?
計程車你叫什麼名字?
 
外國人容易混淆的越南語用法
指性名詞
 
單字卡
người yêu cũ : 舊情人


雜誌簡介
 
越語村 第一名的線上學習課程
三個月密集課程PRO 專案
比照越南的語言學校,最適合台灣人的教材。

 
資深越語老師告訴你,死記硬背不會比「自然記憶」還記得久,本套教材內容採圖片式的學習設計,透過循序漸進的編排,自然輕鬆學到正確又真正實用的越南語。
 
本套教材打破舊式傳統,以最新穎的方式,建構宛如置身在越南的情境,從最實際的各個場景中去學習越南語,紮實地學出牢固的越語能力。


  • 廣告 越南語SUPER專案(第4頁)
  • 聽歌學越南語 Người yêu cũ-Khởi My 舊情人(第5頁)
  • 慶典越南語 Ngày phụ nữ Việt Nam 越南婦女節(第20頁)
  • 從小學生課本學越語閱讀 Người trồng na 種釋迦的人(第28頁)
  • 街頭巷尾生活越南語 Đến nhà làm khách 做客(第38頁)
  • 新聞越南語 Việt Nam sẽ áp dụng thị thực điện tử bắt đầu từ năm 2017 越南2017年起用電子簽證(第47頁)
  • 廣告DM越南語 越南廣告(第58頁)
  • 看電影學越南語 Taxi em tên gì? 計程車你叫什麼名字?(第65頁)
  • 外國人容易混淆的越南語用法 指性名詞(第78頁)
  • 單字卡(第83頁)
紙本書 NT$ 220
單本電子書
NT$ 180

點數租閱 15點
租期7天
今日租書可閱讀至2021-08-06
訂閱雜誌
同分類熱門書
還沒安裝 HyRead 3 嗎?馬上免費安裝~
QR Code